LABORATORYA

Zavodunun Elmi-tədqiqat sınaq laboratoriyası zavodda istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə nəzarət, istehsal olunan məhsula vaxtında texniki sənədlərə müvafiq olan pasportların verilməsi, texniki sənədlərə uyğun olaraq xammalların və yarımfabrikatların keyfiyyətinə analiz və nəzarəti həyata keçirir. Bununla yanaşı laboratoriyada elmi-tədqiqat işləri də aparılır. Belə ki, yeni məhsulların istehsalından əvvəl sənaye-sınaq partiyalarının alınması üçün laboratoriya pilot qurğusunda nümunələr alınır, ressept dəqiqləşdirilir və texnoloji reqlament tərtib olunur. Daha sonra məhsulun istehsalına başlanılır.

Laboratoriyaya daxil olan nümunələr aşağıdakı cihazlar vasitəsilə analiz olunur:

CihazlarSınağın adıMetod
EVAPORATİON GREASES BATH 2050Sürtkülərin və sürtkü yağlarının buxarlanmasının təyiniASTM D972
ASTM D2878
AUTOMATED CLEVELAND OPEN CUP FLASH POİNT TESTER / ACO-8Neft məhsullarının açıq putada alışma temperaturunun təyiniASTM D92
PETROLEUM CENTRİFUGE ROTOFİX  46HSürtkü materiallarında mexaniki qarışıqların və suyun ekspress üsulla təyiniASTM D2273
ASTM D96
ISO 9001
TOTAL SEDİMENT 1150Sürtkü yağlarında mexaniki qarışıqların təyiniASTM D4870
IP 375
IP 390-A
SEMİ- AUTOMATİC VİSCOSİTY BATH- KOEHLER KV4000 K23792Mayelərin kinematik özlülüyünün təyiniASTM 445
ISO 3104
IP 71
COPPER/SİLVER CORROSİON BATHMis və gümüş lövhələrdə korroziyanın təyiniASTM D130
GMATHERM MT1110 ASH DETERMİNATİONKül qalığının təyiniASTM D482
POUR POİNT NEW LAB 300/2Mayelərin donma temperaturunun təyiniASTM D97
ISO 3016
IP 15
ЛИНТЕЛ СК-20Sürtklərin möhkəmlik həddinin təyiniГОСТ-7143
ЛИНТЕЛ  ПН-10СSürtkülərin penetrasiyasının təyiniASTM-D217
ГОСТ 1440-78
LOVIBONDYağların rənginin təyin olunmasıASTM D1500
SI ANALYTICS TITROLINE 7000Yağların qələvi ədədinin təyiniASTM D2896
ISO 3771
Yağların turşu ədədinin təyiniASTM D664
S.D.M. model 21-40Sürtkülərin damcıdüşmə temperaturunun təyiniASTM D2265
ISO 6299
DIN 51825
GREASES SEPARATION APPARATUSSürtkülərdən yağ ayrılması testi (kolloid stabilliyi)ASTM D6184
SI  ANALITICS GmbH TITROLINE 7500 KF TRACEYağlarda suyun miqdarının təyiniASTM D6304
ISO 12937:2000
REFRACTOMETER ABBEMAT 300Mayelərin şüa sındırma əmsalının təyiniASTM D1218
STABINGER VISCOMETER SVM 3001Yağların kinematik özlülüyün avtomatik təyiniASTM D7042
Özlülük indeksinin avtomatik təyiniASTM D2270
Sıxlığın avtomatik təyiniASTM D4052
Mayelərin dinamik özlülüyünün avtomatik təyiniASTM D7042
AreometrMayelərin sıxlığının təyiniГОСТ 18481
LUBRICATING GREASES WATER SPRAY APPARATTUS SH/TO643Sürtkülərin suya davamlılığının püskürmə üsulu ilə yoxlamaq üçün olan testASTM D4049
Müracət Et
""
1
AMEA TSZ Zavod Elmi-Tədqiqat Sınaq Laboratoriyası
Nümunənin adı
Nümunənin sayı və miqdarı
Nümunəni təqdim edən müəssisə (hüquqi və ya fiziki şəxs)
Təsərrüfat subyektinin adı
Müəssisənin telefonu
Müəssisənin ünvanı
Nümunənin qəbul olma tarixi
Nümunədə keyfiyyət göstəricilərini təyin etmək üçün istifadə olunan normativ sənəd:
Göstərici:
0 /
Normativ sənəd:Seçin
Yüklə
Previous
Next